Uranus, Neptunus en Pluto
in ons Leven.

Deel 1: Uranus

Uranus, Neptunus en Pluto zijn voor het blote oog onzichtbare planeten. Ze bevinden zich voorbij de laatste zichtbare planeet: Saturnus. Dit heeft een grote symbolische betekenis: ze staan voor díe niveaus van de menselijke geest, die dieper gelegen zijn dan de zichtbare uitdrukkingen van de persoonlijkheid. De voor het blote oog onzichtbare buitenplaneten staan symbool voor de structuur van onze individuele ziel. Hoe dieper we afdalen in onze persoonlijkheid, hoe dichter we komen bij onze essentie, onze ziel, ons authentieke zelf. Met deze diepere lagen van onze individualiteit hebben de drie buitenplaneten te maken. Ze zijn daarom te vergelijken met de wortels van een boom: Hoewel de wortels zelf onzichtbaar zijn, is hun structuur essentieel voor het groeien en bloeien van alle zichtbare aspecten van de boom. Ze zijn ook te vergelijken met het fundament van een huis: op zichzelf onzichtbaar, maar wel onmisbaar voor de zichtbare structuur van het huis. De fundamenten van een huis bepalen in hoge mate de vorm en functie van het huis. Zij bepalen hoe groot en hoe hoog het gebouw kan worden. Vandaar dat alle wijsheidsstromingen ons aanraden om ons naar binnen te richten, ons te verdiepen door middel van meditatie, gebed, introspectie en spirituele studie, en dergelijke. Hoe meer we bewust worden van onze innerlijke wortels, onze innerlijke kracht, des te vollediger we onszelf kunnen manifesteren op het wereldse vlak. Hoe groter de innerlijke rust, de innerlijke zekerheid is, des te groter de uiterlijke dynamiek worden kan. Dit is de universele formule voor succes op alle gebieden van het leven. Je zou dus kunnen stellen dat de buitenplaneten symbool staan voor onze latente vermogens. In dit artikel zullen we bespreken wat deze latente vermogens zoal inhouden.

Diepere lagen van onze persoonlijkheid worden van oudsher aangeduid met de term ziel. De drie buitenplaneten, zoals Uranus, Neptunus en Pluto vaak genoemd worden, vertegenwoordigen drie verschillende lagen van onze ziel. Zoals in religieuze en spirituele literatuur gewoonlijk beschreven wordt, is de ziel in wezen onsterflijk en universeel. Vandaar dat de frequenties van de buitenplaneten alles te maken hebben met de eeuwige, onsterflijke en universele aspecten van onze individualiteit. Onze individualiteit komt volledig tot bloei wanneer we ons bewust worden van onze unieke en onsterflijke ziel. In deze bewustwording ligt het doel van het leven. We worden als mens pas bewust van onze ziel, met al zijn wonderbaarlijke vermogens, wanneer we onze innerlijke onsterflijkheid, oneindigheid of goddelijke essentie ervaren hebben! Door deze transcendentale ervaring gaan we innerlijk voorbij aan het materiële niveau van de schepping. Ten grondslag aan de altijd veranderende niveaus van de werkelijkheid, liggen de onveranderlijke principes en universele wetmatigheden. Deze onveranderlijke natuurwetten zorgen ervoor dat de zichtbare verschijnselen volgens een bepaalde orde en regelmaat verlopen. Welnu, de innerlijke ervaring van deze universele principes en eeuwige wetmatigheden, heeft te maken met het leren herkennen van de uiterst subtiele frequenties die geassocieerd zijn met de drie buitenplaneten.

Hoe verder de planeet van de aarde verwijderd is, des te subtieler is het niveau van geestelijke activiteit dat ermee in verband staat. Heel simpel gesteld: Uranus verwijst naar ons (verlichte) denken. Neptunus staat voor ons (verlichte) voelen. Pluto staat voor ons (verlichte) willen. 'Verlicht' wil eigenlijk alleen maar zeggen dat het volkomen bewust is. De evolutionaire aard van het leven stuwt ons allen voort op het pad van bewustwording. De aloude term 'verlichting' verwijst dan ook naar niets anders dan naar de toestand van geestelijke volwassenheid: emotionele en intellectuele rijpheid. De groei naar deze bewustwording is niets anders dan het ons bewust worden van onze ware aard. Onze ware aard bestaat niet uit ons sterflijke lichaam. Onze ware aard bestaat niet uit de gedachten en gevoelens die we hebben. Daar wij bewuste wezens zijn bestaat onze ware aard uit Bewustzijn! We zíjn bewustzijn en we hébben een geest-lichaam systeem waarmee we ons zélf uit kunnen drukken! Bewustzijn als zodanig is niet alleen ónze essentie, maar de essentie van alles en iedereen! Bewustzijn is datgene wat in kerken God wordt genoemd. In moskeeën wordt het bezongen als 'Allah', in tempels als 'Shiva', et cetera. Bewustzijn heeft vele goddelijke kwaliteiten zoals eeuwigheid, alomtegenwoordigheid, oneindigheid, goedheid, gelukzaligheid, vrede, vrijheid en alwetendheid. Zodra we dus bewust worden van ons eigen bewustzijn, worden we ons bewust van onze inherente goddelijke eigenschappen!

Spiritualiteit dient daarom begrepen te worden als de bewustwording van ons eigen bewustzijn! Zodra we onze essentie als bewustzijn hebben leren (her)kennen, leren we spontaan onszelf te waarderen, onszelf te vertrouwen en onszelf lief te hebben. Spiritualiteit zou dus moeten betekenen dat we ons eigen individuele bewustzijn onder de loep nemen. Wanneer we dat consequent doen dan ontdekken we vroeger of later dat ons individuele bewustzijn in wezen één is met het kosmische bewustzijn! In hetzelfde proces waarin ons zelfbeeld gecorrigeerd wordt, wordt ook ons godsbeeld gecorrigeerd! In hetzelfde proces waarin we de ware aard van ons eigen bewustzijn hebben leren herkennen als kosmisch bewustzijn, begrijpen we wat alle religies ter wereld bedoelen wanneer ze het over God, Allah, Shiva, Tao, Adonai, etc. hebben. We zien dan in dat dat allemaal verschillende namen zijn voor één en hetzelfde, alomtegenwoordige, alwetende, eeuwige bewuste Zijn!

En terwijl deze bewustwording van oudsher beschreven wordt als verlossing, bevrijding en verlichting, weten we nu dat deze bewustwording het natuurlijke geboorterecht is van ieder mens. We weten ook dat deze bewustwording de natuurlijke culminatie is van de groei van onze geestelijke volwassenheid. Dat wat men vroeger verlichting noemde is dus niets anders dan de natuurlijke toestand van menselijke volwassenheid! Ware volwassenheid heeft dus niet alleen betrekking op een volgroeid zijn van ons lichaam, maar ook op het volgroeid zijn van onze geest! We kunnen verlichting dus zien als de toestand van geestelijke volwassenheid: intellectuele en emotionele rijpheid.

Het mooie van geestelijke volwassenheid is dus dat we de gemeenschappelijke essentie van alle religies begrijpen. Tegelijkertijd staan we dan bóven alle religies, daar we het Kosmische Bewuste Zijn gerealiseerd hebben, waarover de grondleggers van alle stromingen van wijsheid gesproken hebben, elk in hun eigen jargon. Dit is dus de kosmische (allesomvattende) context die we voor ogen dienen te houden wanneer we de aard van de buitenplaneten in het hiernavolgende onder woorden brengen.

De groei naar geestelijke volwassenheid doorloopt verschillende stadia, zouden we kunnen zeggen. Deze groei van bewustzijn heeft zijn fysiologische parallel in de verlevendiging van de zeven chakra's. Hoe hoger de chakra's gesitueerd zijn, des te subtieler hun aard en frequentie is. De drie bovenste chakra's zijn gerelateerd aan de drie buitenplaneten. De verlevendiging van de bovenste drie chakra's is tot op heden een tamelijk zeldzaam verschijnsel. Negentig procent van het wereldgebeuren kan worden verklaard met de functies van de onderste drie chakra's.

Eerste chakra: de drang tot overleven op het aardse vlak en het ons verzekeren van materiële middelen van bestaan hangt samen met de wortel- of stuit-chakra. Tweede chakra: de instinctieve neiging plezier op te zoeken en lijden te vermeiden, evenals de drang naar seksuele bevrediging, hangt samen met onze tweede chakra, de seks-chakra. Derde chakra: onze ego kracht, en de ermee samenhangende drang ons sociaal te onderscheiden en te willen klimmen op de sociale ladder, hangt samen met de derde- ofwel navel-chakra.

Deze drie basis tendensen zijn heel natuurlijk en we delen deze dan ook met het planten- en dierenrijk. Het individuele en sociale leven van planten en dieren kan bijna geheel beschreven en verklaard worden in het licht van deze drie basis tendensen. Het evolutionaire mechanisme van natuurlijke selectie en survival of the fittest is een uiting van deze drie basis tendensen. Als zodanig vormen deze drie natuurlijke instincten geen typisch menselijke eigenschappen! Het typisch menselijke komt pas tevoorschijn nadat het individu zijn unieke aard heeft leren kennen en accepteren. Tot op dat moment gedragen de mensen zich analoog aan de kuddedieren. Het leren kennen van de unieke individualiteit heeft alles te maken met de ervaring van de ziel. Deze ware zelf ervaring of zelfrealisatie heeft zijn fysiologische parallel in de hart-chakra:

Vierde chakra: de ervaring van innerlijk gewaarzijn. Het bewustworden van ons eigen bewustzijn. De ervaring van onszelf als ziel, of als bewustzijn. De subjectieve ervaring van onbegrensd bewustzijn als de essentie van ons ware zelf, hangt samen met de vierde of hart-chakra.

De oneindigheid van de ziel wordt ervaren in ons hart. Door deze spirituele ervaring wordt de tot dusver ervaren identificatie met het geest-lichaam systeem vervangen door de identificatie met bewustzijn, met ons ware zelf! Dit vormt de basis voor alle verdere bewustzijns-ontwikkelingen. We moeten immers eerst bewust zijn van wie of wat we zijn, alvorens we onze bewustzijns-eigenschappen en capaciteiten op een geïntegreerde manier tot bloei kunnen laten komen.

Vijfde chakra: de stabilisatie van het zelfbewuste zijn, waarin het denken origineel en zelfstandig wordt, en waarin het gesproken woord spontaan een uitdrukking van de waarheid wordt, hangt samen met de vijfde of keel-chakra. Deze volwassenheid van ons denkvermogen hangt samen met de integratie van de subtiele frequenties van de Uranus-energie.

Zesde chakra: inzicht in de mechanismen van de schepping, alsmede een oneindig invoelingsvermogen en een daarmee samenhangende onbelemmerde verbeeldingskracht, hangt samen met de verlevendiging van de zesde- of voorhoofds-chakra. Deze volwassenheid van ons invoelingsvermogen hangt samen met de integratie van de subtiele frequenties van de Neptunus-energie.

Zevende chakra: de waarneming van de kosmische Eenheid die ten grondslag ligt aan de oneindige veelvuldigheid van de schepping, en het daarmee samenhangende vermogen elke intentie moeiteloos in vervulling te laten gaan, hangt samen met de verlevendiging van de zevende of kruin-chakra. Deze volwassenheid van onze wilskracht hangt samen met de integratie van de zeer subtiele en daardoor uiterst machtige frequenties van de Pluto-energie.

Laten we nu eens gaan kijken naar de verschillende maten waarin wij mensen bewust kunnen zijn van de drie bovengenoemde subtiele vormen van kosmische energieën, vertegenwoordigd door elk van de drie buitenplaneten.

We zullen elk van hen in drie categorieën behandelen:

 1. Het normale, gezonde functioneren van de planeten;
 2. Het onderontwikkelde functioneren van de planeten;
 3. Het overmatige functioneren van de planeten.
 4. Uranus gezond en geïntegreerd werkend

  Hieronder volgt een opsomming van kwaliteiten en eigenschappen van een persoonlijkheid, waarin de aard van Uranus op een geïntegreerde manier, dat wil zeggen natuurlijke en gezonde manier, tot uitdrukking komt. Dit essay als zodanig is een uitdrukking van uranisch inzicht, doordat het veel van de gefragmenteerde en onsamenhangende waarnemingen die tot dusver over de planeten in omloop waren, in een kosmische context plaatst!

  • Men is in contact met de waarheid. (N.B. de waarheid is dus niet een woord, een tekst of een boek, maar een bewustzijnstoestand!)
  • Men beschikt over intuïtief weten; men heeft inzicht in datgene wat wijzen uit alle culturen en tijden absoluut, eeuwig, goddelijk, onsterflijk, kosmisch, universeel etc. beschrijven. Je zou kunnen zeggen dat Uranus te maken heeft met 'helderwetendheid'.
  • Men begrijpt spontaan wat religies met God, Allah, Shiva, Tao etc. bedoelen.
  • Men is in staat zelfstandig te denken, te spreken en te handelen.
  • Men beschikt over een niveau van geestelijke volwassenheid. (merk hierbij op dat Uranus staat voor het hogere octaaf van Mercurius: Mercurius kan denken en redeneren maar niet noodzakelijkerwijs vanuit het niveau van de ziel, niet noodzakelijkerwijs vanuit de waarheid, vanuit een holistische visie op de werkelijkheid. Uranus staat voor het denken en redeneren dat wèl doordrongen is van bovengenoemde kwaliteiten van de ziel. Het staat dus voor geïnspireerd denken)
  • Men heeft zich innerlijk bevrijd van de bindende kracht van het bekende en het vertrouwde. Men heeft een "freedom from the known" bereikt zoals Jeff Green dat noemt. Het oude en vertrouwde heeft niet langer een beperkende invloed op deze persoon.
  • Men is een originele denker, men heeft kenmerken van een uitvinder.
  • Men heeft inzicht in de conditioneringen waaraan men in de kindertijd en verdere opvoeding onderworpen is geweest, en men is bezig zich van de beperkende en verlammende effecten daarvan te bevrijden.
  • Men is niet langer vatbaar voor dogma's en andere vormen van indoctrinatie en hersenspoeling.
  • Men heeft gehoor gegeven aan een sterke innerlijke drang om vrij te zijn, en men heeft deze innerlijke, ware levensvrijheid in zichzelf weten te realiseren. Men weet dat vrijheid niet gevonden wordt in het doen en laten wat men wil, maar men weet dat het een innerlijke bewustzijnstoestand is.
  • Men is open voor "New Age" zaken en literatuur.
  • Men heeft belangstelling voor astrologie, astronomie, transpersoonlijke psychologie, acupunctuur, ruimtevaart, evenals voor moderne interpretaties van de kwantummechanica, en dergelijke. Ook valt techniek en logica in het algemeen onder de aard van Uranus.
  • Men heeft een zekere innerlijke afstand tot de eigen gedachten, gevoelens en overtuigingen. Op een bepaalde manier kan dit tot een zekere koelheid leiden, het niet zo serieus nemen van de eigen gevoelens en emoties, en die van anderen.
  • Men is een goede observator. Men doet graag aan "people watching". Men heeft mensenkennis. Men beziet de mensen en de wereld vanuit een soort afstand.
  • Men heeft zich bevrijd van traditionele en dogmatische geloofsovertuigingen. Men heeft de overgang gemaakt van geloven naar weten!
  • Men heeft de manipulaties van machthebbers doorzien, op alle gebieden van de samenleving: politiek, religie, gezondheidszorg, wetenschap, economie, defensie, opvoeding en onderwijs, etc.
  • Men onderwerpt zich niet langer automatisch aan de autoriteit van mensen in hoge posities. Wel is men bereid met autoriteiten mee te werken wanneer deze zich oprecht en waarachtig inzetten voor de ontwikkeling van de mensheid.
  • Men heeft een gezonde toekomstgerichtheid. Men houdt niet meer zo sterk vast aan het verleden, voor zover dat de gezonde vooruitgang en vernieuwing in de weg staat.
  • Men is wetenschappelijk ingesteld, maar op zo'n manier dat men holistisch te werk gaat.
  • Men is humanitair ingesteld: een voorstander van de universele rechten van de mens. Men ervaart een innerlijk geluk en vrede, doordat men inyiet dat dingen van elkaar kunnen verschillen, zonder dat het ene beter of slechter is dan het andere.
  • Doordat men fair en onbevooroordeeld is, geniet men een grote mate van innerlijke vrijheid.
  • Men hangt de waarden aan die in de Franse revolutie zo sterk in opgang kwamen: vrijheid, gelijkheid en broederschap. (N.B.: Uranus werd ontdekt op 13 maart 1781 door William Herschel. Dit was ten tijde van de maatschappelijke onrust die tot uitdrukking kwam in de Franse revolutie van 1789. Zoals bekend voltrok deze zich onder de leuze "liberté, egalité et fraternité")
  • Men ervaart een grote mate van innerlijk geluk, daar men heeft geleerd mee te stromen met de energieën van gewaarzijn, bewustwording en zelfrealisatie. Men weet dat verlichting niets anders is als geestelijke volwassenheid.
  • Men heeft een niveau van ware individualiteit bereikt, waarbij men zijn uniekheid realiseert en accepteert. Men accepteert dat men per definitie "anders is als anderen".
  • Men heeft zich bevrijd van schuldgevoelens, mede doordat men het niveau heeft bereikt van spontaan juist en evolutionair handelen.
  • Men is radicaal gestopt met het veroordelen en beschuldigen van andere mensen. Men neemt de volledige verantwoordelijkheid voor het eigen leven op zich.
  • Men maakt zich niet bezorgd om de huidige wantoestanden in de wereld, daar men weet heeft van een betere toekomst. Dit heeft men vanwege een ver-ziende blik en een visie op de waarheid.
  • Men weet dat de huidige problemen op de best mogelijke manier worden opgelost. Men ziet in dat het geen zin heeft zich zorgen te maken.
  • Men geniet een niveau van bewustzijn dat voortdurend en onder alle omstandigheden in contact staat met een innerlijke bron van inspiratie; de vijfde- of keel-chakra functioneert naar behoren.

  Uranus onderontwikkeld werkend

  Mijn schatting is dat dit het geval is voor zo'n 75 tot 80 procent van de mensheid. Een pluspunt is wel dat het aantal geestelijk ontwakende mensen momenteel naar mijn gevoel zeer snel aan het groeien is.

  • Men is nog gevangen in napraten van autoriteiten, en daardoor denkt en spreekt men in cliché's.
  • Men functioneert om te voldoen aan de verwachtingen van de mensen in leidinggevende posities; ouders, leraren, gezaghebbers van staat, kerk, wetenschap en cultuur.
  • Men laat zich nog steeds leiden door een ingeboren instinct om in de kudde te blijven. Men vertoont dus in wezen nog het gedrag van een kuddedier.
  • Men is nog niet een zelfstandig individu geworden. Merk op dat "individu" letterlijk betekent: ondeelbaar, onverdeeld. Onverdeeldheid kan alleen ervaren worden op het niveau van de ziel. De persoonlijkheid is van nature verdeeld tussen denken, voelen en willen.
  • Men is nog niet in staat om echt zelfstandig te denken, te spreken en te handelen. Men is innerlijk nog verward, nog niet helderwetend.
  • Men is nog gevangen in het materialistische paradigma van de werkelijkheid; het tot op heden heersende paradigma van de mensheid.
  • Men is nog vatbaar voor de sprookjes en dogmatiek van de heersende religie.
  • Men is nog niet in staat buiten de grenzen van de religie waarin men opgegroeid is, te kijken.
  • Men is nog niet bewust van de essentie van de eigen religie, en dus ook niet van de essentie van alle andere religies (want die is dezelfde).
  • Men is nog gevangen in de conditioneringen van de kindertijd.
  • Men is nog bang voor wat "men" zal denken en zeggen.
  • Men is bang om anders te zijn als anderen, en daarom conformeert men zich aan de groep waartoe men behoort, of behoren wil, hetgeen altijd deels ten koste gaat van de eigen ware natuur.
  • Men bespeurt in zichzelf nog geen ontembare drang naar innerlijke vrijheid.
  • Men staat niet waarlijk geïnspireerd in het leven.
  • Men is nog niet in staat waarlijk holistisch te denken.
  • Men heeft geen of zo goed als geen kennis van astrologie en van astronomie, en van moderne interpretaties van de kwantumnatuurkunde.
  • Men is in wezen nog saturnaal in denken, spreken, voelen en handelen. Men heeft een tendens naar depressiviteit, dan wel naar agressiviteit. In de diepte lijdt men onder een (vaak onbewust) minderwaardigheids complex.
  • Men heeft de trauma's van de kindertijd nog niet verwerkt. Daardoor is men blijven steken in een vorm van emotionaliteit. Men kan zich nog angstig, verdrietig, gefrustreerd, boos, afhankelijk of eenzaam voelen.
  • Men heeft schuldgevoelens nog niet weten te ontzenuwen. Daardoor is men nerveus, snel geïrriteerd en snel geërgerd.
  • Men heeft nog steeds de neiging anderen de schuld te geven voor eigen frustraties en misère.
  • Men is op de een of andere manier nog bezig zichzelf te saboteren, door in een slachtofferrol te blijven steken, hoe subtiel ook.
  • Men is nog niet erg open voor "New Age" zaken en literatuur.
  • Men heeft nog geen juiste voorstelling van wat spiritualiteit in werkelijkheid betekent. De innerlijke organen, zoals geest, intellect en ego worden nog niet helder herkend en van elkaar onderscheiden. Dit komt omdat de innerlijke lichtflits van Uranus, die het innerlijke landschap verlicht, nog niet duidelijk is opgetreden.

  Uranus overontwikkeld werkend

  Overontwikkeld staat voor een conditie waarin de Uranische kwaliteiten wel duidelijk in de persoonlijkheid aan het licht komen, maar op een niet-geïntegreerde manier. De minder wenselijke uitingen van de Uranische energieën ontstaan doordat zij niet vrijelijk kunnen doorstromen in het geest-lichaam systeem van de betreffende persoon. Door bestaande blokkaden in het zenuwstelsel (stressen), ontstaan er energetische opeenhopingen en stuwingen, die dan op onwillekeurige wijze een uitweg zoeken en tot ontlading komen. De grilligheid, plotselingheid en schokkendheid die doorgaans geassocieerd worden met Uranus, moeten dus in het licht van deze blokkades begrepen worden.

  • Men is excentrisch, excentriek in denken, spreken, zich kleden en handelen.
  • Men heeft een afkeer van conformisme.
  • Het gedrag is op de een of andere wijze schokkerend, confronterend of revolutionair.
  • Men is onvoorspelbaar en grillig in zijn of haar gedrag.
  • Al te duidelijk anders dan anderen: men is niet geïntegreerd in de sociale context. Men stelt zich op als een buitenbeentje; overal waar men zich begeeft blijft men een vreemde eend in de bijt. Dit is al het geval in het gezin waarin men geboren is.
  • Op zijn best is men een geniale gek.
  • Op zijn slechtst een terrorist.
  • Iets inspireert hem of haar, maar hij of zij kan het niet in begrijpelijke termen benoemen of overbrengen. Men weet het geen sociaal wenselijke vorm te geven.
  • Minachting voor, en verzet tegen mensen in posities van autoriteit.
  • Men neigt ernaar onrustig, ongeduldig, nerveus en gespannen te zijn. Ook is men licht geraakt en snel ontvlambaar.
  • Gebrek aan het vermogen gedachten en gevoelens op een coherente, samenhangende manier onder woorden te brengen.
  • Afkeer van de bestaande maatschappelijke orde.
  • Afkeer van en minachting voor conventies en sociaal heersende waarden en normen.
  • Men heeft een explosieve drang naar vrijheid.
  • Men heeft de neiging om alles op zijn kop te zetten.
  • Men ziet in dat de bestaande sociale en maatschappelijke orde op verkeerde principes gebaseerd is, maar men heeft niet het geduld en het ontbreekt aan inzicht hoe men deze op een harmonieuze manier kan verbeteren. Men denkt daardoor eerder aan een soort revolutie.

  Deze minder wenselijke uitingen van Uranische energie treden op wanneer het individu de energieën en vormgevende krachten van de zichtbare planeten nog niet in voldoende mate geïntegreerd heeft in zijn persoonlijkheid, en hij of zij nog niet geheel de verantwoordelijkheid heeft aangenomen voor zijn eigen gedrag, en voor zijn of haar levenssituatie. Dan treden er automatisch onbeheersbare projecties op vanuit het onderbewuste.

  In de beschouwing van Uranus en de andere buitenplaneten dienen we te begrijpen dat we pas gezegend worden met een normaal en gezond werkende Uranus, respectievelijk een gezond werkende Neptunus en Pluto, wanneer we de evolutie van de persoonlijkheid naar een zeker niveau van geestelijke volwassenheid met succes doorlopen hebben. Pas wanneer we de energieën van de zichtbare planeten hebben weten te integreren in ons bewuste functioneren, leren we geleidelijk aan de hogere frequenties van de onzichtbare planeten te herkennen, en ermee om te gaan. Cruciaal voor het verwerven van deze hogere en universele inzichten en vermogens, is het naar behoren geïntegreerd te hebben van de levenslessen die de grote innerlijke leraar ons heeft willen doen inzien: de levenslessen van Saturnus. Saturnus wil in wezen slechts één ding: dat men bereid is de verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen leven. Saturnus' energieën integreren in je leven wil verder zeggen dat je een voldoende mate van zelfdiscipline hebt ontwikkeld. Met zelfdiscipline bedoel ik discipline die van binnenuit komt. Zolang men nog gedisciplineerd is omdat men door anderen ertoe gedwongen wordt, hoe subtiel ook, dan is de discipline nog niet authentiek. Saturnus is een onverbiddelijke leraar; hij wil dat we écht zelfstandig en authentiek worden. Zolang we nog niet uit onszelf gedisciplineerd zijn, zal ons onderbewuste onze bewuste persoonlijkheid steeds weer proberen te 'verleiden'. Natuurlijk slaagt het onderbewuste daar telkens weer in, en door de levenslessen die we daarbij opdoen, worden we geleidelijkaan bewust van de tot dan toe onbewuste drijfveren die ons gedrag gestuurd hebben. Pas nadat ons onderbewuste goeddeels bewust is geworden, kunnen we uit vrije wil besluiten meer ordelijk, meer gedisciplineerd te gaan denken, voelen, spreken en handelen. Dan is Saturnus echt gelukkig met ons en laat hij ons door naar de kosmische wereld van het ware zelf... Saturnus is de poortwachter die ons pas doorlaat nadat hij zich ervan vergewist heeft dat we rijp zijn voor de ware levens vrijheid.

  Pas wanneer we de tests van Saturnus met succes doorstaan hebben, krijgen we inzicht in wat er áchter de schermen van het wereldse drama allemaal georganiseerd en gestructureerd wordt. Al wat Saturnus van ons wil is dat we geestelijk zelfstandig worden. De ultieme test van Saturnus houdt dan ook in dat we leren de schuld voor eigen misère niet langer aan anderen te geven. Pas wanneer we de volledige verantwoordelijkheid voor ons leven op ons nemen en accepteren, komen we in onze ware kracht te staan. We gaan dan voorbij aan de schijnbare oorzaken van ons lijden en we zien in dat we het allemaal aan ons zelf te danken hebben. Pas wanneer we onze algehele levenssituatie leren te begrijpen als onze eigen creatie, dan pas komen we in contact met de diepere lagen van onze persoonlijkheid; we komen in contact met de goddelijke aard van onze ziel. Zo leren we langzaam maar zeker vertrouwen te stellen in ons eigen vermogen om ons lot te verbeteren. Dan pas krijgen we flitsen van de kosmische waarheid te zien. Dan pas krijgen we inzicht in de goddelijke structurerende dynamiek van het Heelal. Pas nadat we de universele geldigheid van de wetten van karma hebben ingezien en deze ook gevoelsmatig geaccepteerd hebben, krijgen we inzicht in het kosmische plan. De drie buitenplaneten zijn als het ware drie deuren naar de goddelijke wereld. Het zijn drie poorten naar de wereld van de Waarheid (Uranus), de wereld van Liefde (Neptunus), en de wereld van het moeiteloze Creëren van wat men wil (Pluto).

  Het bewust en harmonieus kunnen omgaan met Uranische energieën betekent dat men op zijn minst intellectueel verlicht is geworden. Men is aanbeland op het niveau van 'helderdenkendheid', het niveau van verlicht denken, hetgeen gewoon wil zeggen dat we zelfstandig kunnen denken. Dit is alleen mogelijk wanneer we in de waarheid gevestigd zijn. In de vedische literatuur wordt dit niveau van waarachtig denken 'ritam bhara pragya' genoemd, ofwel 'intelligentie die gevestigd is in de waarheid'.

  De geestelijke verlichting, of liever gezegd, de geestelijke volwassenheid, kan dan vervolgens nóg diepere vormen aannemen, wanneer we leren met de nóg subtielere energieën van de twee volgende buitenplaneten om te gaan, die van Neptunus en Pluto.

  Dit artikel is verschenen in ASAScoop, Astrologisch Magazine, nummer 1, 2008

Terug