Het ABC van het Leven

Een online audiocursus
over de Fundamenten van het Leven

Je diepste levensvragen worden bevredigend beantwoord
in 33 audiolessen die je kunt downloaden op je computer.


Het Inzicht de aard van het Leven,
en de aard van de Werkelijkheid als geheel,
is nog nooit op zo’n heldere, logische, eenvoudige,
vanzelfsprekende, rationele, niet-religieuze, niet-sektarische,
maar toch universele en allesomvattende wijze
onder woorden gebracht, als in deze cursus!

Door op je gemak naar de lessen te luisteren
ontvang je precies die kennis
waar de hele mensheid naar op zoek is.
Gelukkig hoef je dit niet te geloven! Ontdek het zelf!

Hier is een overzicht van de onderwerpen van de cursus.
Samen geven de 33 lessen je een volledig
inzicht in de werkelijkheid!
GEGARANDEERD.

Luister hier meteen
naar les 1 en 2 van deze cursus!

Overzicht van de 33 thema's:

Les 1: Het Bewustzijn Paradigma van de Werkelijkheid.
Deze les maakt duidelijk dat onze essentie uit zuiver Bewustzijn bestaat. Tevens wordt klaar dat Bewustzijn niet alleen onze essentie is, maar de essentie is van alles en iedereen! Zodra we dit fundamentele gegeven begrijpen en ook ervaren, worden we van binnen uit liefdevol en wijs. Dit essentiële inzicht maakt ons geestelijk gezond en stimuleert onze groei naar geestelijke volwassenheid. Zo simpel is dat.

Les 2: Het Materialisme als Voortzetting van de Kinderlijke Zienswijze.
Kinderen hebben – normaal gesproken – geen inzicht in, en geen overzicht over de werkelijkheid als geheel. Hun kennis is gebaseerd op zintuiglijke waarnemingen. Deze zijn van nature beperkt, en zijn niet in staat het essentiële waar te nemen. Hoewel de moderne wetenschap een enorme uitbreiding van de zintuigen heeft geschapen, blijft ze hangen in de waarneming van concrete dingen, en mist zo het essentiële.

Les 3: Het Harmoniemodel versus het Conflictmodel van de Werkelijkheid.
Fundamenteel gezien zijn er maar twee manieren om naar de werkelijkheid te kijken. De ene zienswijze zegt dat er alleen verschillen bestaan – verschillende soorten materie en verschillende soorten energie. De andere zienswijze zegt dat alle verschillen de verschillende uitdrukkingen zijn van één en dezelfde universele Essentie. Het ene gezichtspunt levert conflicten op, het andere gezichtspunt levert harmonie op.

Les 4: Verhoudingen in ons Universum.
Hoe verhouden zich de grootten van de planeten tot elkaar? Hoe verhouden zich hun afstanden tot de Zon? Hoe verhoudt de grootte van ons zonnestelsel zich tot de grootte van onze Melkweg? Hoe verhoudt ons Melkweg zich tot het hele bekende universum?

Les 5: De Integratie van Lichaam, Geest en Ziel met het Zelf.
Wij zijn niet ons lichaam, we hebben een lichaam. Noch zijn we onze geest of onze ziel ... we hebben een geest, en we hebben een ziel. Wat zijn we dan wel? We zijn eenvoudig ons Zelf. Zodra we helder begrijpen en ervaren wat we werkelijk zijn, kunnen we ons lichaam-geest-zielsysteem beter managen.

Les 6: Alles over Verlichting.
Over de hele wereld bestaat er een tragisch misverstand over wat verlichting is. Dit heeft aanleiding gegeven tot vele mystificaties, misbruik en verwarring. In deze les wordt dit grote misverstand eens en voor altijd opgelost!

Les 7: De Zeven Bewustzijnstoestanden van de Mens.
Slapen, dromen en waken zijn de drie basistoestanden van bewustzijn die door alle levende wezens worden ervaren. De mens heeft echter het potentieel om een aantal subtielere en hogere bewustzijnstoestanden te ervaren. Alleen wanneer we deze hogere bewustzijnstoestanden leven, voelen we ons tevreden, vrij en zelf-gerealiseerd.

Les 8: De Zeven Lichamen van de Mens.
De drievoudige indeling van onze individualiteit in lichaam, geest en ziel is zeer bekend en wordt algemeen aanvaard. Bij nadere beschouwing blijkt deze driedeling een vereenvoudiging te zijn van de indeling van onze individualiteit in zeven verschillende niveaus van functioneren. Het heeft grote voordelen om alle zeven te kennen!

Les 9: Voeding die Elk van onze Zeven Lichamen Dagelijks nodig heeft.
De mens leeft niet van “brood alleen” ... Elk van onze zeven lichamen heeft zijn dagelijkse, specifieke voeding nodig. Alleen wanneer al onze zeven lichamen krijgen wat ze nodig hebben, worden we holistisch gezond en holistisch volwassen.

Les 10: Karma, Reïncarnatie en Verlichting.
In deze les worden deze drie fundamentele concepten duidelijk gedefinieerd. Inzicht in deze drie aspecten van het leven geeft ons een duidelijk beeld van een aantal diepgaande mechanismen van de schepping en wetten van de natuur. Dit overzicht maakt ook duidelijk wat het doel van het leven is.

Les 11: De Uiteindelijke Oorzaak van het Menselijke Lijden.
Achter de vele externe oorzaken van menselijk lijden ligt een interne, zelfgemaakte oorzaak van lijden. Als we deze innerlijke, fundamentele oorzaak kennen, kunnen we alle vormen van geestelijk, lichamelijk en maatschappelijk lijden drastisch verminderen.

Les 12: De Oorzaak van Homoseksualiteit, Lesbianisme, Biseksualiteit en Transseksualiteit.
Homoseksualiteit enz. is een natuurlijk fenomeen dat van alle tijden is en tot alle culturen behoort. In deze les wordt de ware en natuurlijke oorzaak ervan duidelijk uitgelegd. Zodra de mensheid deze natuurlijke oorzaak kent, houden alle vormen van discriminatie van homoseksuele, biseksuele en transseksuele mensen eindelijk op te bestaan!

Les 13: Alles over Geluk.
In deze les leg ik uit wat geluk in wezen is, waar we geluk kunnen vinden, en hoe we geluk in ons dagelijks leven kunnen stabiliseren. Het is belangrijk om te beseffen dat geluk datgene is, wat we in wezen al zijn! Wanneer we bewust één worden met wat we in werkelijkheid zijn, dan worden we van binnen uit gelukkig!

Les 14: Duidelijkheid over de Waarheid.
In deze les wordt waarheid glashelder gedefinieerd. Ook krijg je antwoord op de vraag of waarheid iets persoonlijks dan wel onpersoonlijks is. Is iedereen gebonden aan zijn eigen persoonlijke waarheden, of bestaan er ook universele en eeuwige waarheden, waarover we het allemaal eens kunnen zijn?

Les 15: Ware Levensvrijheid.
In deze les leg ik uit wat vrijheid in werkelijkheid is, en hoe we vrijheid in ons leven kunnen ervaren, en hoe we die bevrijdende ervaring in ons dagelijks leven kunnen bestendigen, zodat we ons vrij kunnen voelen in alle omstandigheden.

Les 16: Inzicht in de Aard van Gevoelens en de Aard van Emoties.
In deze les leg ik uit wat gevoelens zijn en wat emoties zijn. Door bewust te zijn van het onderscheid tussen gevoelens en emoties, leren we enerzijds onze gevoelens beter kennen en accepteren, en anderzijds leren we onze emoties beter te managen.

Les 17: Introspectief Lichaamsvoelen.
Een universele, praktische techniek die oude trauma’s, stress en spanningen in ons ziel-geest-lichaam-systeem kan helpen oplossen. Een natuurlijk geneesmiddel van de toekomst met veel positieve bijwerkingen.

Les 18: Alles over Meditatie.
In deze les leg ik uit wat meditatie precies is, en hoe het zich onderscheidt van concentratie-, contemplatie- en visualisatie-oefeningen. Meditatie brengt onze aandacht naar onze essentie, naar ons ware Zelf. Een universele techniek om geestelijke helderheid en geestelijke volwassenheid te verwerven.

Les 19: Yoga — voor de Cultivatie van Alle Aspecten van ons Leven.
Yoga onderscheidt acht aspecten van het leven – van de meest uiterlijke aspecten van ons gedrag tot aan de meest intieme, spirituele aspecten van onze Identiteit. Deze les laat zien hoe we deze acht aspecten van het leven tegelijkertijd kunnen cultiveren. Door de Inzichten van Yoga dagelijks aan te wenden, kunnen we ons volledige potentieel gaan ontplooien.

Les 20: Vedanta – het Uiteindelijke Inzicht in de Werkelijkheid.
Vedanta is de wetenschap van Bewustzijn. Vedanta maakt ons bewust van onze essentie en van de essentie van alles en iedereen. Zij levert het uiteindelijke Inzicht in onszelf, in anderen en in de werkelijkheid als geheel. Vedanta helpt ons de definitieve doorbraak te maken naar psychologische volwassenheid — vroeger verlichting genoemd.

Les 21: Tantra – de Integratie van Seksualiteit met Spiritualiteit.
Deze les is een seksuele voorlichting voor volwassenen ... vooral voor mannen! Tantra laat zien hoe we onze seksuele energie kunnen gebruiken om de ontwikkeling van geestelijke gezondheid en geestelijke volwassenheid te bevorderen. Het is een zuster-wetenschap van Yoga en Vedanta.

Les 22: Het Nut en het Doel van Vedische Astrologie.
In deze les wordt de samenhang tussen gebeurtenissen op aarde en gebeurtenissen in de planeten- en sterrenwereld verklaard! Op deze manier helpt astrologie ons om een kosmisch perspectief op het leven te ontwikkelen. Daarom is zij een krachtig middel om de kosmische aard van ons ware Zelf te gaan realiseren.

Les 23: De Essentie van Boeddha’s Leer.
Boeddha was een heel rationeel mens, die ons aanspoorde om niets zo maar aan te nemen of zomaar te geloven, maar alles zelf te onderzoeken en alles zelfstandig te gaan begrijpen! Hij onderwees: “Ware liefde wordt geboren uit begrip.” Zijn onderwijs geeft de weg aan waarlangs we onszelf kunnen begrijpen, liefhebben en ontwikkelen op een holistische manier.

Les 24: De Aard van het Ego en de Aard van het Zelf.
Deze twee niveaus van onze identiteit horen in harmonie met elkaar te functioneren. Het ego moet dan ook niet worden genegeerd of worden gedood! Het moet worden genezen; het moet geholpen worden om volwassen te worden. Zo wordt het ego liefdevol en wijs!

Les 25: Alles over Stress.
Deze les legt uit wat stress is, hoe stress in ons ziel-geest-lichaam-systeem terecht is gekomen en hoe we stress kunnen oplossen.

Les 26: Alles over God.
Eindelijk duidelijkheid over een tot nu toe onopgelost raadsel, dat sinds millennia overal ter wereld verwarring heeft gesticht en mystificaties heeft opgeleverd. Achter alle cultureel gedefinieerde namen en voorstellingen van God, kunnen we het universele en eeuwige goddelijke Zijn begrijpen en ervaren; de bron en essentie van alles wat is, was en zal zijn.

Les 27: Geen Wonder dat Spiritualiteit niet Omarmt wordt door de Mainstream Samenleving!
In deze les leg ik uit waarom het geen wonder is dat spiritualiteit geen goede reputatie geniet bij het brede publiek. Er kunnen maar liefst twaalf goede redenen voor worden aangewezen. In deze les leg ik ook uit hoe we ervoor kunnen zorgen dat spiritualiteit algemeen geaccepteerd en verwelkomt gaat worden.

Les 28: De Essentie van Alle Wijsheid.
Elke vorm van wijsheid, of het nu in de vorm van een filosofie, religie of wetenschap is, verwijst uiteindelijk naar de essentie van het leven en de essentie van de werkelijkheid als geheel. In deze les wordt de gemeenschappelijke essentie van alle wijsheid duidelijk aan het licht gebracht.

Les 29: De interne Dynamiek van Bewustzijn.
Deze les geeft Inzicht in de interne dynamiek van Bewustzijn als zodanig. Aangezien Bewustzijn de bron van de hele schepping is, moet het wel oneindig creatief en oneindig intelligent zijn. Deze les legt uit hoe en waarom Bewustzijn het universum uit zichzelf voortgebracht heeft.

Les 30: Ieder van Ons is de Beste!
De uiteindelijke formule voor harmonie tussen ons mensen.

Les 31: Rechtvaardig Geld voor een Rechtvaardige Wereld.
Mahatma Gandhi heeft de oorzaak van het geldprobleem bondig samengevat: “De aarde biedt genoeg om aan alle behoeften van de mensen te voldoen, maar niet om aan de hebzucht van alle mensen te voldoen.” In deze les presenteer ik twaalf dingen die we zouden kunnen doen, om het geldsysteem – en daarmee de menselijke samenleving – eerlijk, rechtvaardig en humaan te maken.

Les 32: Duurzaamheid – Sleutel tot Leven in Harmonie met de Wetten van de Natuur.
In deze les bespreek ik een nieuw paradigma van duurzaamheid. Het presenteert de vele niveaus waarop we kunnen leren ons duurzaam te gedragen. Duurzaamheid op alle niveaus van het leven is mogelijk door ons ware Zelf te realiseren, het prototype van Absolute Duurzaamheid.

Les 33: Het Einde van de Ratrace.
Het Bewustzijn Paradigma – het absolute en adequate paradigma van de werkelijkheid – heeft het vermogen om het leven op aarde te transformeren in een aangename, leerzame en inspirerende ervaring voor alle levende wezens. In deze les krijg je een idee van hoe gemakkelijk dat kan worden bereikt! Het is allemaal een kwestie van Inzicht – Inzicht in het Ene!

Is je interesse gewekt? Dan is deze cursus voor jou gemaakt! Zij werd ontworpen om jouw diepste levensvragen duidelijk en bevredigend te beantwoorden! De bovengenoemde thema's omvatten alle inzichten in het leven die elk mens nodig heeft om een gelukkig en vervuld leven te leven! Zij biedt de kennis die elk mens nodig heeft om geestelijk gezond en geestelijk volwassen (vroeger "verlichting" genoemd) te worden!

Iets over mezelf en waarom ik meen universele en absolute inzichten in het Leven te kunnen onderwijzen: Momenteel ben ik 65 jaar en vanaf mijn 20e levensjaar ben ik full time bezig om inzicht te krijgen in de aard en essentie van het leven, en mijn leven daarnaar in te richten. Na mijn studie aan de K.U. van Nijmegen, waarin ik in 1986 afstudeerde in de culturele antropologie, heb ik verder onderzoek gedaan naar de essentie van alle stromingen van wijsheid. Zeventien jaar studeerde en onderwees ik aan een internationale vedische universiteit, waarin mijn dagen gevuld waren met meditatie, yoga, studie en onderwijzen. Na 17 jaar voelde ik dat ik genoeg kennis en ervaringen over de essentie van het leven had opgedaan en verliet de universiteit om als zelfstandige leraar in universele inzichten werkzaam te zijn. De vruchten van mijn meditaties en studies legde ik o.m. vast in vier boeken (zie onder menu-optie: winkel - boeken).

Deze audio cursus is wel de meest gerijpte uitdrukking van mijn inzichten in het leven en in de werkelijkheid als geheel! Het is tragisch, dat deze kennis niet beschikbaar is op scholen, universiteiten, radio en televisie, en zelf op het internet is zij nauwelijks te vinden! Nu echter, in het derde millennium, is deze universele en toch praktische kennis aan het licht gekomen, en deze cursus is een afgeronde uiteenzetting van deze bevrijdende inzichten! De 33 audio-lessen zijn het ultimatieve voedsel voor de ziel, dat de mensheid momentaan meer dan ooit nodig heeft. Ik kan je echt garanderen dat de aard en de zin van het Leven en de aard van de Werkelijkheid als geheel, nog nooit op zo'n heldere, logische, eenvoudige, complete, niet-religieuze, niet-sektarische, maar toch universele en alomvattende manier uiteen werd gezet als in deze lessen!

Genoeg gesproken: Je kunt je aanmelden voor deze cursus door mij een email te sturen waarin je me laat weten dat je de cursus wilt hebben. Ik neem daar notitie van en zodra je me ook laat weten dat je het cursusbedrag hebt overgemaakt (zie beneden), dan stuur ik je meteen een email toe, met daarin de links naar de 33 audiolessen van de cursus. Als je me een screenshot van de overboeking kunt toemailen dan graag. Je kunt de audio-lessen op je eigen tempo beluisteren en desgewenst ook downloaden op je computer of mobiele telefoon (MP3 formaat). De hele cursus omvat bijna 2 Gigabites.

Cursusbijdrage Aangezien ik vind dat deze inzichten in het leven en in de werkelijkheid als geheel voor iedereen beschikbaar horen te zijn, houd ik de prijs voor deze 33 uren coaching laag: 167 Euro.
Mensen die dit cursusbedrag niettemin moeilijk kunnen opbrengen, kunnen mij per email contacteren. Ik ben er zeker van dat we tot een compromis zullen komen. Natuurlijk is het betalen in twee of drie termijnen ook mogelijk.

Feedback van cursisten
op de ABC-cursus

KLIK HIER

NIEUW, NIEUW, NIEUW!!! Je kunt ook de hele cursus op een MP3 speler bij mij bestellen!!! Dan kun je deze bevrijdende inzichten genieten, waar je ook gaat of staat! Zonder extra kosten installeer ik de 33 lessen voor je op een MP3 speler. Je betaalt enkel mijn inkoopsprijs voor deze hoogwaardige MP3 speler (35 Euro) en de verzendkosten (5 Euro). Om deze te bestellen laat je me in je aanmeldings email weten dat je de cursus op een MP3 speler wilt hebben, en daarnaast maak je het bijbehorende bedrag over. (167 + 35 + 5 = 207 Euro) Vermeld in je bestellings-email ook je postadres, zodat ik je de MP3 speler kan toesturen. Ook wanneer je de cursus op MP3 speler bestelt, krijg je de cursus zoals gebruikelijk toegestuurd in een email met de 33 links, zodat je hem ook op je computer kunt beluisteren.

NOG NIEUWER!!! Je kunt de hele cursus ook op een USB stick toegestuurd krijgen. Je betaalt dan gewoon de inkoopsprijs voor de stick (10 Euro) plus 10 Euro voor installatie en verzendkosten. Dan komt het totaalbedrag neer op 167 + 20 = 187 Euro. Indien je deze optie kiest, vermeld dan je postadres in je email, zodat ik je de USB stick toezenden kan. Voordeel van deze optie is dat je de lessen niet een voor een hoeft te downloaden. Natuurlijk krijg je naast de cursus op USB stick de cursus ook toegestuurd per email.

Je krijg de volgende garantie van me: indien je na het beluisteren van de audio-lessen het gevoel hebt, dat je diepste levensvragen niet bevredigend beantwoord werden, dan kun je me dat per email laten weten, en ik boek je bijdrage terug op je rekening! N.B.: Tot op heden heeft niemand enige kritiek geuit op de cursus. Integendeel: velen hebben hem geloofd en geprezen!!! Zie HIER een aantal reacties van deelnemers.

Je kunt je bijdrage overmaken naar mijn firma: Universal Vision Consultancy, Donaustraat 188, 8226LC Lelystad. IBAN: NL08INGB0009227777. BIC: INGBNL2A. Zodra je mij per email laat weten dat je je bijdrage hebt overgemaakt (voeg zo mogelijk een "screenshot" of foto van je overboeking bij), krijg je van mij een email met de 33 links toegestuurd. Met een klik kun je dan de lessen op elk willekeurig moment beluisteren en/of downloaden.

Ik garandeer je dat deze inzichten precies de inzichten zijn, waarnaar je op zoek bent geweest!!!
Niet goed, geld terug!

E-mail