Het ware nut van Astrologie

Hoewel astrologie de oudste en meest verbreide wetenschap der mensheid is, heeft zij toch een slechte reputatie. Ik als beroepsastroloog vind dat heel begrijpelijk en eigenlijk ook terecht!

Veel astrologen hebben er zelf voor gezorgd dat wijze, verstandige en waarachtige mensen hen niet serieus nemen! Dit heeft veel te maken met de zogenaamde ‘voorspellingen’ die deze astrologen dagelijks, wekelijks en maandelijks in kranten en tijdschriften publiceren. Deze baseren zich op één factor van een horoscoop: de Zonnestand in een bepaald teken van de dierenriem. Dit is een al te grote reductie van de persoonlijke horoscoop! Serieuze astrologen weten dat de maanstand en de ascendant even belangrijke factoren zijn als de Zon! Daarbij komt, dat het huis waarin de zon zich bevindt even belangrijk is als zijn positie in een teken. De twaalf huizen van de horoscoop staan voor de levensgebieden waar ieder mens mee te maken krijgt, vanaf geboorte tot aan de overgang in de fijnstoffelijke wereld.

Nog problematischer worden deze ‘voorspellingen’ wanneer we weten dat geen mens de toekomst werkelijk kan kennen! De mens kan hoogstens vermoeden wat er gaat gebeuren; er kan ernaar raden, maar meer niet! Ook een astroloog is het niet gegeven de toekomst te kennen. Degene die beweert de toekomst te kunnen voorspellen, is niet helemaal eerlijk en oprecht, of hij kent zichzelf slecht en overschat zichzelf.

Astrologie is oorspronkelijk niet bedoeld om de toekomst te voorspellen! Zij is bedoeld om de toekomst te verbeteren!

Hoe kan de astrologie het leven verbeteren?

Door ons leven, en onze dagelijkse ervaringen in een kosmisch perspectief te plaatsen. Zo wordt de kosmische betekenis van een situatie of probleem zichtbaar, en wordt ook de uitweg uit het probleem zichtbaar! De persoonlijke horoscoop, gebaseerd op de datum, tijd en plaats van geboorte, laat zien wat onze levensopgaven zijn. Wat onze levenslessen zijn, onze levensthema’s. Ze laat zien wat onze talenten zijn, en welke talenten we in dit leven zouden kunnen ontwikkelen. Zij laat zien in welk levensgebied we ons geluk, onze vervulling kunnen vinden. Problemen die we als mens ervaren, hebben gewoonlijk te maken met deze thematiek. Wanneer we onze levensthematiek goed kennen, dan kunnen we de uitdagingen die het leven ons stelt beter managen, en we ervaren een meer optimale groei van onze geestelijke vermogens. Het meest essentiële vermogen van geest en ziel, dat we als mens op aarde zouden kunnen ontwikkelen, is het vermogen om geluk te ervaren in alle levenssituaties. Gelukkige mensen zijn liefdevolle mensen. Liefdevolle mensen worden wijze mensen. Door de toename van innerlijk geluk, vervullen we het doel van het leven!

Elk individu komt op aarde met een bepaalde behoefte, een plan, een verlangen om iets te ervaren of om iets te bewerkstelligen. Wanneer we ons zielenplan kennen, en we ons als persoon afstemmen op de aard en behoeften van onze ziel, dan worden we een bezield mens. Bezieling loopt van nature uit op gelukkig zijn!

Astrologie is dus niet bedoeld om voorspellingen te doen, maar om de mens te coachen op weg naar een bezield en geïnspireerd, gelukkig en vervuld leven! Astrologie kan ons diepste zielenplan bevestigen en verhelderen. Het kan ons helder maken over wat ons persoonlijke levensdoel is, naast het meest wezenlijke levensdoel om gelukkig zijn in alle omstandigheden. Astrologie kan ons helpen geestelijk gezond en geestelijk volwassen te worden, door ons bewust te maken van onze kosmische essentie! Bewustzijn is van nature kosmisch, en zodra we bewust worden van ons bewustzijn, hebben we als mens de kosmische aard van ons eigen bewustzijn ervaren. Astrologie herinnert ons eraan dat we in wezen kosmische wezens zijn, met een menselijke ervaring. Zolang we namelijk denken, dat we menselijke wezens zijn met af en toe een kosmische ervaring, dan hebben we ons ware zelf nog niet gerealiseerd! In de vedische wetenshap heet het: Jivo Brahmaiva, na parah! - Het individuele bewustzijn is in wezen kosmisch bewustzijn, en niets anders!

Ons volledige vermogen

Zodra we geestelijk volwassen zijn, en dus ons bewust zijn van de kosmische aard van ons bewustzijn, zijn we optimaal in staat ons aardse leven zo in te richten dat we toenemende vervulling ervaren. Zodra we in kosmisch bewustzijn zijn, hebben we geen astrologie meer nodig! Astrologie is een van de vele instrumenten die het leven ons ter beschikking stelt, om ons volle, kosmische potentieel te realiseren.

Onderweg naar deze zelfrealisatie kan de astrologie aangeven waar bepaalde tijdsperioden bijzonder goed voor zijn geëigend. Bepaalde perioden ondersteunen bepaalde activiteiten en ontwikkelingen. Bepaalde perioden zijn goed voor expansie, reizen en de ontwikkeling van ware kennis (Jupiter) andere voor consolidatie en inkeer (Saturnus) Bepaalde perioden zijn goed voor avontuur en pionieren (Mars), andere zijn ideaal voor de ontwikkeling van liefde en harmonie (Venus). Weer andere ondersteunen het opnemen van nieuwe kennis en het maken van nieuwe contacten (Mercurius), en weer andere helpen ons bij onze emotionele ontwikkeling en onze sociale vaardigheden (Maan). Bepaalde perioden zijn gunstig voor het doorbreken van oude patronen en de ontwikkeling van onze individuele vrijheid (Uranus). Perioden die onder “invloed” staan van Neptunus zijn goed voor het loslaten van gehechtheden en bevorderen de ervaring van overgave aan het goddelijke (in ons). Pluto perioden helpen ons bewust te worden van onze diepste drijfveren, en indien dat nodig is, kunnen we de wilskracht opbrengen onszelf diepgaand te transformeren. Perioden die door de Zon gesteund worden zijn goed voor het ontwikkelen van een gezond en sterk identiteits besef, een sterk en gezond ego, en helpen ons ons ware zelf te realiseren.

Invloed van de Planeten?

Merk op dat ik hierboven de term “invloed” tussen aanhalingstekens heb geplaatst. Om praktische redenen kan men af en toe spreken van de invloed van planeten en sterren, zolang men maar weet dat er van een invloed van deze nauwelijks of niet sprake is! Goede astrologen weten dat! Zij weten dat het universum een soort spiegel is van onszelf. Hermes Trismegestos vatte het kort samen: “Zo boven, zo beneden; zo binnen, zo buiten.” Hij wist dat er geen sprake is van een causale invloed!!! Hij wist, net als de vedische astrologen, dat het universum uit vele analoge lagen bestaat. Wijze astrologen hebben altijd geweten dat de sterren en planeten, inclusief zon en maan, in de buitenwereld laten zien wat er zich diep in onze binnenwereld afspeelt. Dit is het grote wonder van de kosmos, dat de basis is van alle soorten astrologie. Overal op aarde is deze kosmische correspondentie door de wijzen waargenomen. Dit geldt voor de Indiërs, de Chinezen, de Mesopotamiërs, de Arabieren, de Grieken, de Europeanen, de Maya-indianen etc. Op alle continenten heeft men door de eeuwen heen geconstateerd, dat de aard en activiteiten van de gebeurtenissen hier op aarde weerspiegeld worden door de wereld van sterren en planeten!

In India drukken de astrologen het zo uit: Purusho yam, lokah sannidah – De mens is een miniatuur universum. En: Yatha pinde thatha Brahmande, yatha Brahmande tatha pinde – Zoals het individu is, zo is het universum; zoals het universum is, zo is het individu!

Onze eigenschappen worden weerspiegeld in de sterren en planeten

De planeten en sterren symboliseren bepaalde eigenschappen van onszelf! Dit is niet verwonderlijk, wanneer we bedenken dat we kosmische wezens zijn: Ons bewustzijn is in wezen één met datgene wat men in kerken God noemt! In wezen zijn we allemaal één met God, en de planeten vertegenwoordigen de verschillende eigenschappen en activiteiten van God, en dus ook van ons ware zelf! (Niet voor niets beschouwde de wijzen in oude culturen de planeten als goden: aspecten van het goddelijke). Zo staat de Zon symbool voor de essentie van de mens: Bewustzijn. De Zon staat ook voor ons ego en ons gevoel van individualiteit. De Maan staat voor ons vermogen ons in te leven in anderen, bij voorbeeld in kinderen, en voor ons sociale vermogen in het algemeen. Ook staat de Maan voor ons vermogen tot denken en voelen in het algemeen. Mercurius staat voor het intellect, en onze vaardigheid tot communiceren. Venus staat voor de vrouwelijke eigenschappen van de mens, het vrouwelijke als zodanig, voor Liefde en alles wat mooi en zuiver is. Mars staat voor onze moed en mannelijkheid, voor pionierszin en onafhankelijkheid. Jupiter staat voor ons vermogen ware kennis te ontwikkelen en een ruim bevattingsvermogen te hebben. Saturnus staat voor ons vermogen tot introspectie, eerlijkheid, betrouwbaarheid en serieusheid. Uranus staat voor onze uniekheid, ons vermogen tot onafhankelijk denken en waarnemen, wat onze authenticiteit ten goede komt. Neptunus staat voor ons vermogen de eenheid waar te nemen als essentie van de oneindige verscheidenheid. Zij staat ook voor devotie en overgave aan die universele essentie. Pluto vertegenwoordigt ons vermogen om diep door te dringen in de werkelijkheid, en onze wilskracht om alles te transformeren wat niet evolutionair is.

Bij de duiding van de horoscoop, komt het er dus op aan, de symboliek van de sterren en planeten, van Zon en maan te interpreteren, en ze te begrijpen als uiterlijke vertegenwoordigers van onze innerlijke eigenschappen! Door de horoscoop te zien als een afbeelding, een schematische weergave van ons kosmische zelf, helpt de astrologie ons weer bewust te worden van de kosmische aard van ons bewustzijn. Zij is als zodanig een krachtig middel waarmee wij mensen tot geestelijke volwassenheid kunnen komen.

Het ware nut van astrologie

Hierin ligt dan ook het ware nut van de astrologie: Zij kan ons doen ontwaken uit de slaap van onwetendheid, waarin de mensheid tot op heden ondergedompeld is. Het gaat er dus helemaal niet om om de toekomst te voorspellen ... Het gaat erom de toekomst te verbeteren! In India wordt de aloude astrologie beschouwd als een Divya Vidya - goddelijke wetenschap. Zij geeft ons een inzicht in de wil van de kosmos, de wil van God, die uiteindelijk, in waarheid, niets anders is dan onze eigen diepste wil! Door deze te kennen, en ons leven hierop af te stemmen, kan de mensheid het duizenden jaren oude ideaal realiseren: het scheppen van een hemel op aarde. Het ideaal van elke religie is immers: Gods wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Zodra wij ons weer her-inneren aan de kosmische, goddelijke aard van ons eigen bewustzijn, verrichten we automatisch handelingen die de uitdrukking zijn van het goddelijke, kosmische Bewuste Zijn, dat voor eeuwig en altijd onze gelukzalige essentie is!