SEED NAME

Seed name, refers to the so called Jau-vadi-list, given by the following shloka of the Rikpatha of the Vedanga Jyotisha of Maharshi Lagadha, in which he gives a one-syllable name for each of the 27 nakshatras:

Jau-dra-gah-khe-shve-hi-ro-sha-cit-mu-
sha-nyah-mah-dha-nah-re-mri-gha-sva-po’jah-
kri-shyo-ha-jye-shtha ity-riksha li!


SYLLABLE	SYNONYM
jau		= 	Ashvayujau = Ashvini (1)
dra		= 	Ardra (6)
gah		=	Bhagah = Purva Phalguni (11)
khe		=	Vishakhe = Vishakha (16)
shve		=	Vishve = Uttarashadha (21)
hi		= 	U.Bhadrapada (26)
ro		=	Rohini (4)
sha		=	Ashlesha (9)
cit 		=	Chitra (14)
mu		=	Moola (19)
sha		=	Shatabhisha (24)
nya		=	Bharanyah = Bharani (2)
su		=	Punarvasu (7)
mah		= 	Aryama = Uttara Phalguni (12)
dha		=	Anuradha (17)
nah		=	Shravana (22)
re		=	Revati (27)
mri		=	Mrigashira (5)
gha		=	Magha (10)
sva		=	Svati (15)
pah		=	Apah = Purvashadha (20)
ajah		=	Purvabhadrapada (25)
kri		=	Krittika (3)
shya		=	Pushya (8)
ha		=	Hasta (13)
jye		=	Jyeshtha (18)
shtha		=	Dhanishtha (23)

(from Vedic Astronomy - Vedanga Jyotisha, a prehistoric puzzle of P.V.Holay)